Vedtægter

VEDTÆGTER FOR RESENBRO TENNIS KLUB


p. 1.Klubbens navn er RESENBRO TENNIS KLUB, og er hjemmehørende i Resenbro,Silkeborg Kommune.p. 2.Klubbens formål er at øge og formidle interessen for tennissporten i Resenbro og omegn. Dette skal ske med klubbens egne baner som hjemsted og både gennem sportsligt og socialt samvær.p. 3.Enhver person som vil indordne sig under den i klubben ønskede ånd og tone, kan optages som aktivt eller passivt medlem. Optagelsen sker ved henvendelse til et at bestyrelsens medlemmer. Vedkommende er medlem, når hun/han har betalt første kontingent.p. 4.Bestyrelsen kan fastsætte et “loft” for medlemstallet.p. 5.Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra deltagelse og medlemskab i klubben, hvis medlemmet har begået groft brud på de almindelige regler. Udelukkelse kan dog først gælde til den nærmest følgende generalforsamling, der tager endeligt stilling til udelukkelsen.p. 6.Klubben er p.t. tilsluttet DTF og DGI.p. 7.

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i sidste halvdel af marts måned, og varsles via e-mail og på Foreningens hjemmeside www.resenbro-tennisklub.dk, senest 14 dage før den afholdes.
p. 8.Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen, og såfremt et medlem ikke har betalt forfaldent årligt kontingent, kan denne udelukkes fra aktivt deltagelse.p. 9.Forslag til dagsorden ved ordinær generalforsamling udover den som fremgår af vedtægterne, skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen.DAGSORDEN til generalforsamlingen:1. Valg af dirigent.2. Bestyrelsen aflægger beretning.3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.4. Valg af bestyrelse og suppleanter.5. Valg af revisorer og revisorsuppleant.6. Behandling af indkomne forslag.p. 10.Alle, som er over 16 år og har været medlem i det afsluttende regnskabsår i mindst en måned, har stemmeret ved generalforsamlingen.p. 11.Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, 2 i lige år og 2 i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

Desuden vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen. Suppleanten må gerne deltage ved bestyrelsesmøderne, (uden stemmeret).

Dirigenten afgør stemmemetoden, der dog skal foregå skriftligt, såfremt 1 medlem kræver det.

Et medlem kan kun stemme personligt. Suppleanten involveres i tilfælde af stemmelighed (stemmeret).

Revisorer og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
p. 12.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller såfremt halvdelen af klubbens stemmeberettigede stiller krav herom. Denne skal afholdes senest en måned efter kravet er stillet.p. 13.Bestyrelsen er klubbens ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Denne fastsætter selv sin forretningsorden og er pligtig til bogføring af foreningens ejendele m.v.
p. 14.Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Driftsregnskabet og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.
p. 15.


Til ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 flertal på generalforsamlingen, mens alle andre afgørelser træffes ved et simpelt flertal.
Vedtægtsændringer skal godkendes af Silkeborg Kommune.
p. 16.I tilfælde af klubbens opløsning, som kun kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, tilfalder en eventuel formue, ungdomsarbejde i Resenbro. Silkeborg Kommune skal dog godkende brug af overskydende midler ved klubbens opløsning.
I

p. 17.Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen i forbindelse med oprettelse af check- eller girokonto.Ved optagelse af lån og ved salg/pansætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.Salg/pantsætning kan kun finde sted efter godkendelse på foreningens generalforsamling.Disse love og vedtægter træder i kraft pr. 12/11 1987.Er senest ændret ved generalforsamling den 2 september 2020