2018


fReferat generalforsamling 2018


Generalforsamling i Resenbro Tennis Klub


Resenbrohallens café-område, onsdag d. 07.03.2018 kl. 19.00   ( 8 deltagere)


Dagsorden med referat

1. Valg af dirigent

Loise Dyhr Pedersen blev valgt.

Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Bestyrelsens beretning ved formand Ivan Mortensen.

Egne træningssamlinger med sæsonens træner Kim Vind:

4 træningssamlinger i alt - 3 gange i foråret og 1 gang i august, hvor der var mulighed for ketcher-afprøvning.

1 gang træningssamling derudover med underviser fra DGI, som var en ”gammel” skyld fra sæson 16.

Generelt fin tilslutning til vore egne træningssamlinger. Kim Vind har sagt ja til træningssamlinger i kommende sæson, så de skal bare bookes ind.

DGI fællestræninger udbudt sammen med Sejs, Kjellerup og Resenbro:

1. juni i Sejs, hvor vi havde en enkelt eller to deltager med

24. august skulle det have været i Kjellerup, men træningen blev flyttet til Resenbro pga. manglende deltager fra Kjellerup. Der var 7-8 stykker fra os selv der deltog, og der var 8 fra Sejs, der var fuldt hus på banerne denne aften.

12. september igen i Sejs, hvor vi havde tre deltagere med.

Derudover har der været afholdt dametræf med Sejs-pigerne den 26. juni – hyggeligt arrangement, hvor de Sejs mødte med 6 spillere.

Egen lokal dameaften og i år med tapas & rødvin og herreaften med pizza & øl.

Ungdom:

Klubben har i indeværende sæson alene haft 3 medlemmer under 18 år, så der har ingen juniortræning været, og heller ingen begyndertræning til seniorer.


Turneringer:

Sædvanlig klubmesterskabs turnering, som dog ikke er blevet færdigspillet i alle rækker.

Følgende rækker er der vindere i:

Herre Single - Henrik Kjøge

Dame Single - Charlotte Christensen

Herre Double - Henrik Kjøge og Jan Sørensen

Dame Double - Helle Johansson og Lisbeth Larsen

Tillykke til vinderne!

Haltider i Resenbro Haller til Soft Tennis:

Vi har fået tildelt søndag formiddag fra kl. 10:00 til 11:30 her i foråret. Sidste gang den 6. maj 2018.


Banerne og Materialehuset:

Vi har ikke tilført nyt sand på banerne sidste år, kun vedligeholdt dem. De trænger efterhånden til at blive skrabet godt af for mos, og tilført sand. Vi har en del sand i containeren, som vi skal have brugt.

Huset og de nye udhængsbrædder blev malet ved baneplejen i foråret. Baner og klubhus fik vi lavet nye låse til, gamle nøgler, hvis det ikke allerede er sket, kan ombyttes til nye, når kontingent er indbetalt. Alle låsene er omlagt nu.

Erik og Ivan har monteret nyt loft i Materialehuset i vinter.

Banepleje er søndag den 8. april kl. 11, og opstart af sæson 2018 er søndag den 22. april kl. 11. Begge dage står klubben for forplejningen.

Se i øvrigt hjemmesiden for datoer og tider på arrangementer.

Facebook er en god hjælp til at komme i kontakt med hinanden på, hvis der skal findes en makker til at spille med, eller hvis der skal laves noget på anlægget.

Formanden sluttede bestyrelsens beretning med at takke for det gode samarbejde i klubben, såvel spillere, bestyrelsesmedlemmer og hjælpere til Banepleje og sidst men ikke mindst til Charlotte der laver et stort arbejde med regnskab og træningsarrangementer.3. Regnskab for 2017

Årets regnskab blev fremlagt af Charlotte Christensen. Regnskabet viser et overskud på kr. 4330,00

Der var 32 medlemmer i 2017 mod 29 medlemmer i 2016. Kontingentindtægterne er steget med kr. 3300,-

Renteindtægterne er desværre faldet noget grundet den lave rente.(0,6 %)

Budgettet for 2018 viser et mindre underskud på kr 1000,-

Regnskabet blev godkendt


4. Valg af bestyrelse og suppleant

Bestyrelse på valg:

Formand Ivan Mortensen

Bestyrelsesmedlem Erik Dalgas

Suppleant Helle Johansson

Alle modtag genvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde- Ivan indkalder snarest.


5. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Revisorer på valg:

Revisor Louise Dyhr Pedersen

Revisor Bente Mortensen

Revisorsuppleant Henrik Kjøge

Alle modtag genvalg.


6. Indkomne forslag:

Ingen forslag


7. Evt.

Lys på bane 2. blev drøftet- for at forlænge benyttelse af banen om aftenen. Der blev nedsat et” lysudvalg” af de lyse hoveder: Claus, Henrik og Jan.

Drop-in tennis bliver stadig torsdage kl. 18.30 samt søndage kl. 10.00

Aftenen sluttede af med pølse/ostebord.