2020

Generalforsamling i Resenbro Tennis Klub


Resenbrohallens café-område, onsdag den 2. sept. 2020 kl. 10
15 deltagere-12 stemmeberettigede
(forsamlingen blev udsat fra 1. kvartal grundet Corona-epidemien)

1.Valg af dirigent
Louise Dyhr blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt gennem nyhedsbrev(mail) til medlemmerne.

2.Bestyrelsens beretning ved formand Ivan Mortensen
Træning 2019 - Thomas Munk fra DGI var forbi midt maj som instruktør til seniorerne, og herefter havde vi Claus Hovgaard fra Virklund til 2 x træning i juni måned, og igen til 2 x træning i august måned.

Der blev også udbudt tilbud om juniortræning i september, men der var meget begrænset deltagelse


Drop-in tennis - havde kæmpestor søgning før sommerferien, og druknede måske lidt i succesen for efter sommerferien var det meget begrænset med drop-in deltagelse.


Sædvanlig dame- og herreaften - afholdt i medio juni måned.


Klubturnering – Blev afviklet på en ny facon med et scorekort og med ideen om at den mest ihærdige spiller blev klubmester 2019. Vinder af kampene fik 2 point, og taberen fik 1 point.

MEN ingen succes – aldrig har der været spillet så få kampe (6 kampe)


Vinderne:

Damesingle Charlotte Christensen 2 tilmeldte, 1 spillet kamp

Damedouble Charlotte Christensen/Britt Kjøge 6 tilmeldte, 1 spillet kamp

Herresingle Kim Jensen 7 tilmeldte, 3 spillet kampe

Herredouble Dennis Jensen/Thommy Bitch 4 tilmeldte, 1 spillet kamp

Mixdouble Ingen 7 tilmeldte, 0 spillet kampe


Ifm. Resenbros endags byfest den 14.9.2019 var der åbne baner i et par timer, og der var nogle få enkelte lokale forbi til lidt spil.


Banerne og Materialehuset:
Vi har ikke tilført nyt sand på banerne sidste år, kun vedligeholdt dem.

Vi har taget tilbud hjem på renovering af belægning, som bliver udført i sæson 2020
Huset er i udmærket stand.

Banepleje afholdt 10.11.2019

Bestyrelsesmøder : 2 stk. afholdt i 2019






Forårssæson 2020


GF planlagt til 18.3.2020 udskudt pga. Corona pandemien.


Stor udlejning af banerne i Corona nedlukningen til folk fra Sejs, Silkeborg og ØBG. Stor tak til Claus for at styre dette. Givet en indtægt på mindst 1.500 kr. i ren baneudlejning og så er en del af brugen ”afregnet” som kontingenter. Dette drejer sig om 5 juniorkontingenter (2.000 kr./ØBG) og et familiekontingent (1.000 kr./Sejs), så alt i alt har klubben haft godt 4.500 kr. i ekstra indtægter pga. Corona.


Silkeborg Tennisklub kom i marts med et tilbud om at de seniorer vores klub har og som betaler fuldt kontingent, kunne købe et ”naboklub-medlemskab” til kun 250 kr. gældende fra 1.5 til 30.9.

Ved i hvert fald at et par stykker her fra klubben har benyttet sig af tilbuddet.


Træning 2020

Johannes Skak fra ØBG har været instruktør for seniorerne 3 gange i foråret med stor tilslutning med minimum 12 deltagere pr. gang. Her efter ferien 2 gange med træning men med kun ca. 8 deltagere pr. gang.


Juniortræning blev udbudt to gange før sommerferien, hvor der var deltagelse af 6 og 5 juniorer.


Dameaften 24.6 med 7 lokale damer og en headhuntet fra ØBG. Stor succes.

Planlagt dameaften i august kun 4 deltagere og det måtte aflyses pga regn.

Ingen Herreaften.


Banepleje den 7.6 med fantastisk godt fremmøde!


Klubturnering blev ikke afholdt.

Drop-in tennis kom så småt i gang i maj måned. Igen stor søgning før sommerferien og knap så meget efter.


Klubben har i 2020 fået 23 nye medlemmer.

3 seniormedlemskaber.

3 familiemedlemskaber (15 medlemmer / 6 senior + 9 børn).

5 juniormedlemskaber.


Klubben har pt. 53 medlemmer på medlemslisten.


Nyt baneanlæg med lys på begge baner 2020

Ansøgning nyt banetæppe - Vi har nedsat et udvalg bestående af Erik – Jan – Ivan til at ansøge kommunen om krone til krone puljen, og indhente tilbud, samt kommunikation med kommunen.
Vi er klar til at skyde etablering af ny banebelægning, og lys på banerne i gang. Tidsplanen er lavet, og vi har kontrakter med leverandører. Pengene ligger klar til at overføre fra kommune til os.

Vi får brug for frivillige hænder til at hjælpe med at fjerne det eksisterende underlag.

Igen kan vi sige at Facebook er en god hjælp til at komme i kontakt med hinanden på, hvis der skal findes en makker til at spille med, eller hvis der skal laves noget på anlægget.
Se i øvrigt hjemmesiden og Facebook for datoer og tider på arrangementer.


Tennismøder - afholdt 3 i foråret 2020


Tak - Formanden sluttede bestyrelsens beretning med håbet om en god sæson, uden for mange skader, og med godt tennis vejr.
Han takkede for det gode samarbejde i klubben, såvel spillere, bestyrelsesmedlemmer og hjælpere til Banepleje og som sædvanlig ikke mindst til Charlotte der laver et stort arbejde med regnskab, træningsarrangementer og nyhedsbrev.


3. Regnskab for 2019
Årets regnskab blev fremlagt af Charlotte Christensen. Regnskabet viser et overskud på godt kr. 9600,-.
Likviditeten er fortsat god.
Budgettet for 2019 viser et overskud på knap kr. 7000,-.
Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af bestyrelse og suppleant

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Formand Ivan Mortensen (ønskede ikke genvalg).
Bestyrelsesmedlem Erik Dalgas (ønskede ikke genvalg)
Ved skriftlig afstemning blev Dennis Bjerregaard samt Marianne Christensen valgt til bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Suppleant var Susan Nielsen (ønskede ikke genvalg). Nyvalgt: Niels Jørgen Kjelgaard

5. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Revisorer på valg:
Louise Dyhr Pedersen (modtog genvalg)
Revisor Bente Mortensen (modtog genvalg)
Revisorsuppleant Henrik Kjøge (ikke til stede(skadet:)) Ny valgt: Ulrik Rau

6. Indkomne forslag: Der var 3 forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen:

Punkt 7: Byportalen eksisterer ikke mere. Så GF varsles i stedet via tennisklubbens hjemmeside ændringen blev godkendt.

Ændring af vedtægternes P 7.


Nuværende tekst:

p. 7. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i sidste halvdel af marts måned, og varsles via e-mail og på byportalen (www.resenbro-by.dk), senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ny tekst i P 16:
p. 7. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i sidste halvdel af marts måned, og varsles via e-mail og på Foreningens hjemmeside www.resenbro-tennisklub.dk, senest 14 dage før den afholdes.


Punkt 15 og 16: de nye tekster blev godkendt. (krav fra kommunen)
Ændring af vedtægternes P 15.


Nuværende tekst:

p. 15. Til ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 flertal på generalforsamlingen, mens alle andre afgørelser træffes ved et simpelt flertal.


Ny tekst i P 15:

p. 15. Til ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 flertal på generalforsamlingen, mens alle andre afgørelser træffes ved et simpelt flertal.
Vedtægtsændringer skal godkendes af Silkeborg Kommune.


Ændring af vedtægternes P 16.


Nuværende tekst:

p. 16. I tilfælde af klubbens opløsning, som kun kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, tilfalder en eventuel formue, ungdomsarbejde i Resenbro.

Ny tekst i P 16:

p. 16. I tilfælde af klubbens opløsning, som kun kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, tilfalder en eventuel formue, ungdomsarbejde i Resenbro. Silkeborg Kommune skal dog godkende brug af overskydende midler ved klubbens opløsning.


7. Evt.
Erik og Jan informerede nærmere om den kommende renovering (ultimo sept) af banerne.
Tidsplanen blev gennemgået, hvoraf det fremgår at banerne ikke vil kunne benyttes i ca. 2 uger (uge 39/40), men det kan evt. være nødvendigt at starte op noget før (tilrettes efter vejrlig)!
Vi håber på stor opbakning fra medlemmerne til dette -og vil informere nærmere omkring den endelige tidsplan -samt behov for hjælp.
Belysning af begge baner er med i projektet, men vi må desværre afvente til vi får en byggetilladelse fra kommunen.


Referent Erik Dalgas